zdielať

Dve základné školy získajú vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia grant 200 000 eur na podporu inkluzívneho vzdelávania

- foto 1 640x420 1 - Dve základné školy získajú vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia grant 200 000 eur na podporu inkluzívneho vzdelávania
  • Pilotný ročník projektu Naša inkluzívna škola
  • Finančná podpora v celkovej výške 200-tisíc eur pre dve základné školy z Košíc a Levíc
  • Dostupnosť vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia Naša inkluzívna škola vstúpil do finálnej fázy. Z vyše štyroch desiatok škôl, ktoré sa uchádzali o finančnú podporu, boli vybratí dvaja žiadatelia, ktorí svojím projektom najlepšie napĺňali hlavný cieľ programu – podporovať komplexné inkluzívne vzdelávanie všetkých žiakov.

Odborná porota sa rozhodla udeliť významný finančný grant Základnej škole Drábova 3 v Košiciach a Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Každá škola tak získala finančnú podporu vo výške 100 000 eur, ktorá im pomôže v transformácii na komplexnú inkluzívnu školu. Od spustenia programu v máji tohto roku sa do konca júna prihlásilo 43 rôznych typov základných škôl z celého Slovenska s projektmi na vysokej úrovni, ktoré zahŕňali zaujímavé a inovatívne riešenia. Početný záujem škôl z celého Slovenska o získanie grantu v rámci pilotného ročníka programu Naša inkluzívna škola je presvedčivým dôkazom toho, že slovenské vzdelávacie inštitúcie majú silný záujem o transformáciu na komplexné inkluzívne školy, ktoré umožňujú vzdelávať všetky deti bez rozdielu. „Úprimne nás potešil takýto vysoký záujem škôl a rovnako nás teší fakt, že množstvo slovenských škôl už začalo zavádzať moderný systém inkluzívneho vzdelávania vo svojich triedach, učebniach či kluboch ako dôležitú súčasť vzdelávacieho systému. Veríme, že nepriaznivé štatistiky, ktoré hovoria o vysokom percentuálnom počte detí navštevujúcich špeciálne školy, sa tak už pri najbližších výsledkoch zmenia a Slovensko sa priblíži k európskemu priemeru, a to aj vďaka nášmu grantovému programu,” vyjadril sa Sebastian Krapoth, predseda správnej rady Nadácie VW SK a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť.

Spolupráca Nadácie Volkswagen Slovakia s vybranými školskými zariadeniami však poskytnutím grantu nekončí. Dôležitou súčasťou celého projektu je okrem podpory základných škôl na ceste ku komplexnej inklúzii aj prezentácia možností a významu inklúzie a rešpektujúceho prostredia rodičom i širokej verejnosti. Podporené školy tak budú slúžiť aj ako príklady dobrej praxe. „Inkluzívne vzdelávanie je komplexný systém, ktorý vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie, čiže pozitívne formuje mikrosvet našich detí, v ktorom môžu vyrastať a vzdelávať sa spoločne všetky deti. Naším cieľom tak je postupne pokračovať v ďalšej osvete a v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami na rôznych úrovniach. Ďalšou výzvou bude pripraviť pokračovanie úspešného pilotného projektu a vyhlásiť ďalšiu zaujímavú výzvu pre finančný grant, do ktorého sa zapojí čo najviac škôl. O všetkom budeme, samozrejme, včas informovať,” priblížila Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Grant v hodnote 100 000 eur využije každá víťazná škola pri realizácii jednotlivých častí prihláseného projektu. Oba projekty oslovili členov poroty nielen dôkladne splnenými podmienkami pre udelenie grantu, ale aj originalitou a výnimočnosťou, ktorú prinášajú do systému inkluzívneho vzdelávania. „Z dôvodu vzrastajúceho počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením, ako aj skupiny žiakov v krízovej situácii (rozvod rodičov, strata blízkeho, nepriaznivá situácia v rodine) sa snažíme zmeniť našu školu na inkluzívnu školu, v ktorej sa bude každý žiak cítiť výnimočne, bezpečne, s pocitom prijatia a rovnosti, a taktiež sebarealizácie. Pri rozhovoroch s pedagógmi zameranými na čoraz častejšie riešenie výchovno-vzdelávacích ťažkostí, som z pozície riaditeľky školy vnímala, že je nevyhnutné pedagógov podporiť a, samozrejme, týmto žiakom pomôcť promptne reagovať na ich aktuálne potreby. Grantová výzva programu Naša inkluzívna škola zahŕňala všetky oblasti, ktoré sme plánovali v rámci akčného inkluzívneho plánu zrealizovať a finančné prostriedky z grantu využijeme na zabezpečenie realizácie inkluzívnych opatrení, ako aj rozvíjanie inkluzívnej praxe,“ povedala riaditeľka Základnej školy Drábova 3 v Košiciach Annamária Kmiťová.

Obe školy tiež splnili jednu zo základných podmienok grantu a inkluzívne vzdelávanie je v nich už v rôznom rozsahu súčasťou vzdelávacieho procesu. Vďaka grantovému programu sa tak výrazne zlepšia podmienky pre vzdelanie viac ako 100 začlenených žiakov a žiačok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú tieto školy.

„Inklúzia patrí v našej škole spolu s témou podpory duševného zdravia žiakov a učiteľov k najdôležitejším témam. Po zverejnení výsledkov som bola nesmierne nadšená, že sa nám dostalo zadosťučinenie za predchádzajúce roky, keď sme inklúziu rozbehli podľa možností školy. Projekt nám umožní zrealizovať aktivity, o ktorých sme pôvodne mohli len snívať, prípadne ich dlhodobo plánovať. Ale ten čas prišiel a sme zaň vďační. Projekt sme zamerali hlavne na debarierizáciu školy, vytvorenie priestorov na celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť s podporou prostredníctvom inkluzívneho tímu a odborné vzdelávania učiteľov a členov inkluzívneho tímu. Predpokladám, že po celkovej realizácii projektu nadobudnú hodnoty a zmeny trvalý ráz pre ďalšie uplatnenie inklúzie,“ vysvetlila Mária Farkašová, riaditeľka Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

Napriek tomu, že už pred 11 rokmi Slovenská republika ratifikovala Dohovor o právach osôb so zdravotným znevýhodnením, a prijala tak záväzok zabezpečiť inkluzívny vzdelávací systém na všetkých úrovniach, nie je takéto vzdelávanie úplne bežnou praxou. Viacero školských zariadení už síce má v pláne vzdelávať všetky deti s rozmanitými potrebami bez rozdielov, potrebná podpora od štátu doteraz nebola poskytovaná či už z legislatívnych, ekonomických alebo iných dôvodov v dostatočnej miere tak, aby pokryla všetky infraštruktúrne, technologické či personálne náklady škôl. To sa však môže postupne zmeniť. Vďaka kľúčovým reformám, ktoré boli prostredníctvom noviel zákonov schválené v októbri tohto roku Národnou radou SR sa definuje pojem inkluzívne vzdelávanie a upravuje poradenský systém poskytujúci žiakom dostupnejšiu starostlivosť a odborné poradenstvo. Grantový finančný príspevok Nadácie Volkswagen Slovakia je prostriedok určený ako pre tieto aspekty inkluzívneho vzdelávania, tak aj pre debarierizáciu a materiálne zabezpečenie škôl, čím podáva dôležitú pomocnú ruku pri vytvorení správne fungujúceho systému.

Všetky podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nasa-inkluzivna-skola/

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode